Saturday, October 15, 2011

עשינו פדיון נפש לגלעד שליט בין אביבה

 בשבוע ראשון של חודש אלול תשע''א ישיבת המקובלים קול יהודה אליהו בעיר הקודש צפת בראשות הרב המקובל יהודה אלפסי שליט''א  ועוד עשרה אברכים בנהיים הרב שלמה ישראל שליט''א  והרב גיל לוי שליט''א  עשינו פדיון נפש לגלעד שליט בין אביבה, וגם קבענו שלשה רבנים שיהיו בית דין של מטה הרב המקובל יהודה אלפסי שליט''א הרב שלמה ישראל שליט''א הרב גיל לוי שליט''א , אחרי פדיון הנפש גזרנו שגלעד שליט בין אביבה יחזור לביתו בריא ושלם וביקשנו כמו שבית דין של מטה מסכימים כך יסכימו בית דין של מעלה וברוך ה'' הפדיון הצליח עם התפילות  פידיון נפש לגילעד שליט בין אביבה של כלל עם ישראל. כול פדיון הנפש הנ''ל מצולם באתר האינטרנט שלנו
   www.yeshivathamekubalim.com